شب تاب، خورشیدِ کفِ بشقاب

رویاهای ما شب تاب هایی هستند که در آسمان ذهن ما می درخشند...

شب تاب، خورشیدِ کفِ بشقاب

رویاهای ما شب تاب هایی هستند که در آسمان ذهن ما می درخشند...

شب تاب، خورشیدِ کفِ بشقاب

اگر می شد اینجا نبود و جای دیگری بود، «شاید» خوب بود.
و همین «شاید» است که جا را تنگ می کند...

بایگانی

آخرین مطالب

از روزهایی که روزانه نویسی می کردم، شعر می گفتم و سعی می کردم به نوعی واژه ها را اسیر خودم کنم خیلی گذشته. حالا من اسیر واژه ها هستم.

نویسنده نشدم، شاعر هم. ولی بی وقفه می خوانم، مثل ماهی که بی وقفه شنا می کند. واژه ها با هر آدمی یک جور تا می کنند.

حالا با قد و نیم قدها سر و کار دارم. با یک عده بچه که از بودنشان روی زمین تعجب می کنم، چون این دنیا ظاهراً هیچ جای خوبی برای آنها نیست. ولی خب، آدم که کف دستشو بو نکرده. شاید یکی از آنها دنیا را نجات داد...